Welkom bij Kinderplan!

Begeleiding op maat

Algemene voorwaarden

Algemeen

Kinderplan is opgericht door Debby Wintgens, gevestigd in Sittard en ingeschreven bij KvK Roermond onder nummer 71580247. Kinderplan richt zich op het trainen en begeleiden van kinderen tussen 4 en 16 jaar.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kinderplan en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kinderplan kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Kinderplan is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de begeleidings-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Kinderplan verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Kinderplan is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Kinderplan kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kinderplan. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kinderplan. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kinderplan u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de begeleidings-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de begeleidings-sessie  is er kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt en worden de vorderingen besproken. Tijdens een eventueel tussentijds en/of eindgesprek kunnen de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. 

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 8 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Kinderplan. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kinderplan een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 8 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Kinderplan gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kinderplan genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kinderplan gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.